Program Council

Program council is a professional body engaged to ensure the quality of trainings provided by the Academy.

  Program Council consists of seven (7) members, appointed by the Managing Board, among judged, state prosecutors and other experts.

The mandate of Program Council members, apart from the executive director, is four (4) year with the right re-election for another mandate.

The Chairman of the Program Council is ex-officio the Executive Director of the Academy of Justice.

For its work, the Program Council reports to the Managing Board.     

Based on the law, the Program Council competences are as following:

 • Drafts the proposal for the training program of the Academy in cooperation with KJC and KPK;
 • Follows the implementation of the programs and its success;
 • Provides orientation for the advancement of methods and training techniques, regardless and in cooperation with trainers and mentors;
 • Provides opinions, for the list of trainers and mentors;
 • Provides advices, proposals and suggestions to the Academy toward improvements of the training quality;
 • Conducts also other work determined by this law and other bylaws of the Academy.

Anëtarët e Këshillit Programor janë: 

 • Enver Fejzullahu, Drejtor Ekzekutiv, Akademia e Drejtësisë;
 • Emine Kaçiku, gjyqtare në Gjykatën Supreme;
 • Mahir Tutuli, gjyqtar në Gjykatën e Apleit;
 • Afrim Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit;
 • Besim Kelmendi, prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit;
 • Habibe Salihi, prokurore në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës;
 • Prof.Ass.Dr. Haxhi Gashi, Dekan i Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës.
Back