• 04December

   Mbrojtja në punë dhe kompensimi i dëmit i shkaktuar në punë

  • 05-07December

   Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në luftën ndaj krimit të organizuar

  • 11December

   Neni 8 i KEDNJ - e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare

  • 04December

   Module I Property Law USAID Mitrovica region

  • 06December

   Module I Property Law USAID Regions: Gjakova, Peja, Prizren

  • 12December

   Criminal offences against the economy

  • 05December

   Shqyrtimi i padisë juridike në konfliktin administrativ konform nenit 6 të KEDNJ

  • 06-07December

   Specialized training program for professional capacity strengthening in combating money laundering – Session III

  • 13-14December

   Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

Apply for Trainings