Kalendari për MS Outlook

Shkarko manualin për konfigurim

Kalendari për MS Outlook në gjuhen shqipe

Lidhjet sipas programeve trajnuese Copy link
Programi i Trajnimeve te Vazhdueshme
Programi i Trajnimeve Fillestare
Programi per Hulumtime dhe Publikime
Aktivitete Tjera
Te Gjitha Programet

Kalendari për MS Outlook në gjuhen serbe

Lidhjet sipas programeve trajnuese Copy link
Program Kontinuirane Obuke
Program Pocetne Obuke
Program za Istrazivanje I Publikacije
Druge Aktivnosti
Svi Programi

Kalendari për MS Outlook në gjuhen angleze

Lidhjet sipas programeve trajnuese Copy link
Continuous Training Program
Initial Training Program
Research and Publication Program
Other Activities
All Programs