Measures to ensure the presence of the defendant

Description

- Summon, arrest order, the promise of the defendant not to leave his/her residence;

Prohibition to approach a specific place of a person;

-  Attendance at the police station;

-  Bail, and house arrest;

-  Diversion;

- Detention.

Objectives

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

- Vlerësojnë drejtë elementet për përcaktimin e masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë;

- Zbatojnë parimet bazë lidhur me këto masa;

-  Hartojnë dhe arsyetojnë mjaftueshëm vendimet për shqiptimin e masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë.

Venue

Location: Academy of Justice

City: Prishtine

Country: Kosovo

Trainers:

Agim Maliqi

Bahri Hyseni

  • 28 January