Trade disputes – and failure to fulfill of the contract

Description

 - Contract specifics in the economy;

-  Obstacles in fulfilling contractual obligations;

-  Contract annulment and its nullity;

-  Non-fulfillment of obligation - delay;

-  Legal consequences of delays in fulfilling the obligation and termination of the contract;

-  Legal procedures for protecting the rights of business parties in disputes arising from non-performance of these contracts;

-  Ways and criteria for evaluating specific elements when there are claims of non-performance or challenging the validity of these contracts.

Objectives

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të

- Njohin specifikat e kontratave në ekonomi;

Avancojnë njohurit lidhur me pengesat në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale;

- Zgjerojnë njohurit rreth shkaqet e pavlefshmërisë së kontratës dhe pasojave e mos zbatimit të kontratës.

Venue

Location: Academy of Justice

City: Prishtine

Country: Kosovo

Trainers:

Mahir Tutuli

  • 25-26 February