14-06-2017

Aktgjykimi dhe llojet e tij sipas LPK-së

Më  14 qershor  2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë Aktgjykimi dhe llojet e tij sipas LPK-së ”.

Në kuadër të këtij sesioni trajnues do të trajtohen: Aktgjykimi,  Llojet e aktgjykimeve dhe kushtet për nxjerrjen e tyre, Përmbajtja e aktgjykimit dhe arsyetimi i secilit lloj të aktgjykimit.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore.

Prapa