05-07-2017

Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë

Më  05 korrik 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë".

Në kuadër të këtij sesioni trajnues do të trajtohen: Palët, zotësia procedurale dhe zotësia për të qenë palë në procedurë,  përfaqësuesit e palës (përfaqësuesi ligjor, përfaqësuesi i personit juridik dhe përfaqësuesi me prokurë), përfaqësuesi i përkohshëm,  legjitimiteti i palëve në procedurë (legjitimiteti aktiv dhe pasiv). 

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore.

Prapa