06-07-2017

Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrant

Më  06 – 07  korrik   2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin dy ditorë me temë Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrant ”.

Në kuadër të këtij sesioni trajnues do të trajtohen: Mbrojtja dhe asistimi i viktimave të trafikimit,  parandalimi i trafikimit me njerëz,  përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes akterëve kyç,  mënyrat e luftimit efektiv të të gjitha formave të trafikimit me njerëz si dhe  Dallimet dhe ngjashmëritë në mes trafikimit dhe kontrabandimit me migrant.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarë, gjyqtarë për të mitur dhe prokurorë të nivelit themelor dhe prokurorë të PSRK, hetues policorë, mbrojtësit e viktimave.  

Prapa