08-09-2017

Neni 6 i KEDNJ si dhe zbatimi i tij

Më  08 shtator  2017,  Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Programin e  Kombeve te Bashkuara per Zhvillim/UNDP në Kosovë, organizon trajnimin me temë Neni 6 i KEDNJ si dhe zbatimi i tij.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohet:  Analiza e dispozitave të nenit 6 të KEDNJ; Mbrojtjet procedurale sipas dispozitave të nenit 6 të KEDNJ;  E drejta e dëgjimit të drejtë dhe publik;  E drejta për t’u gjykuar pa vonesë të tepruar; E drejta e të akuzuarit të pyesë ose të kërkojë të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të marrë pjesë dhe të ekzaminojë dëshmitarët nën emrin e tij;  E drejta e të akuzuarit për të marrë ndihmën falas të një përkthyesi në qoftë se nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që përdoret në gjyq;  Pavarësia dhe paanshmëria e gjykatave në kontekst të nenit 6 të KEDNJ dhe praktikës së GJEDNJ si dhe  Raste nga praktika gjyqësore e GJEDNJ lidhur me nenin 6 të KEDNJ.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të Gjykatës së Apelit, prokurorë dhe bashkëpunëtor profesional.

Prapa