10-10-2017

Neni 10 i Konventës Evropiane

Më  10 - 11 tetor  2017,  Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me JUFREX, organizon trajnimin dyditorë me temë Neni 10 i Konventës Evropiane”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen:  Kuptimi dhe natyra juridike e lirisë së shprehjes, Analizë e nenit 10 të KEDNJ-së, Efektet që prodhon neni 10 i KEDNJ-së në sistemin nacional, Balancimi i të drejtës së lirisë së shprehjes ndaj së drejtës për liri në jetën private sipas GJEDNJ.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të Gjykatës së Apelit, prokurorë dhe bashkëpunëtor profesional.

Prapa