11-10-2017

Shqyrtimi paraprak i padisë dhe përgatitja e shqyrtimit kryesor

Më   11 tetor  2017,  Akademia e Drejtësisë, organizon trajnimin me temë Shqyrtimi paraprak i padisë dhe përgatitja e shqyrtimit kryesor ”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Padia dhe përmbajtja e saj, Dispozitat e Ligjit për Procedurën Kontestimore, për shqyrtimin paraprak të padisë, Veprimet dhe vendimet e gjykatës në shqyrtimin paraprak të padisë, Llojet e vendimeve në këtë fazë të procedurës.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore.

Prapa