16-05-2018

Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovës

Më 16 -17 maj 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me ABRD organizon trajnimin  dy ditorë me temë “Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovës”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Legjislacioni tatimor në Kosovë dhe disa zhvillime në shkallë të BE-së. Gjithashtu, Aspekte të përgjithshme ekonomike dhe financiare

Përfitues të  këtij trajnimi janë:  gjyqtarë dhe administratorë të licencuar të cilët janë ose do të përfshihen në çështjet e tatimeve.

Prapa