05-06-2018

E drejta Administrative dhe Procedura Administrative

Më 05 dhe 06 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP-së organizon trajnimin e radhës për zyrtarët e Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas me temë: “E drejt Administrative dhe procedura administrative”.

Ky trajnim në ditën e parë do të ketë në fokus parimet themelore të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme administrative, Kompetencën e organit për zhvillimin e procedurës administrative, procedurën para nxjerrjes së aktit administrativ, aktin administrativ, mjetet juridike deri te ekzekutmii vendimit përfundimtar. Ndërkaq në ditën e dytë do të trajtohen çështjet rreth inicimit të konfliktit administrativ, aktgjykimi, ankesat, mjetet e jashtëzakonshme juridike  si dhe do të alaborohen raste të ndryshme praktike.  

Përfitues të këtij trajnimi do të jenë zyrtarët nga Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas nga gjitha regjionet e Kosovës.

Prapa