07-06-2018

Barazia gjinore ne kontestet e së drejtës së trashëgimisë dhe në marrëdhëniet e punës

Më 7 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin  me temë “Barazia gjinore ne kontestet e së drejtës së trashëgimisë dhe në marrëdhëniet e punës”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Cenimi i pjesës së domosdoshme dhe procedura gjyqësore në rastet e cenimit, mos deklarimi i trashëgimtarëve dhe procedura pas shpalljes së trashëgimisë, diskriminimi në të drejtën e trashëgimisë në forma tjera si cenimi për së gjalli apo edhe ndarja faktike, diskriminimit në punë, mënyra e shfaqjes së diskriminimit mbi baza gjinore, mbrojta gjyqësore në rastet e diskriminimit mbi baza gjinore,  hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore sipas specifikave të procedurës dhe rasteve.

Përfitues të  këtij trajnimi janë:  Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe bashkëpunëtorët profesional.

Prapa