12-06-2018

Procedura përmbarimore

Më 13 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP organizon trajnimin e radhës për zyrtarët e Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas me temë: “Procedura përmbarimore”.

Ky trajnim në fokus do të ketë dispozitat e ligjit për procedurën përmbarimore, kompetencat e organit përmbarues, vendimet, baza juridike për caktimin e pëmbarimit si dhe veprime e organit përmbarues dhe mënyra e zbatimit të përmbarimit.

Përfitues të këtij trajnimi do të jenë zyrtarët nga Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas nga gjitha regjionet e Kosovës.

Prapa