12-06-2018

Aktgjykimet dhe llojet e aktgjykimeve sipas dispozitave të Ligjit për Procedurë Kontestimore

Më 12 qershor 2018, Akademia e organizon trajnimin me temë “Aktgjykimet dhe llojet e aktgjykimeve sipas dispozitave të Ligjit për Procedurë Kontestimore”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Aktgjykimi, llojet e aktgjykimeve dhe kushtet për nxjerrjen e tyre, përmbajtja e aktgjykimit dhe arsyetimi i secilit lloj të aktgjykimit.

Përfitues të  këtij trajnimi janë:  Gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe bashkëpunëtoret profesional.

Prapa