28-06-2018

Bazat juridike për caktimin e përmbarimit

Me 28 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Bazat juridike për caktimin e përmbarimit”

Në kuadër të këtij trajnimi do të  trajtohet: Organi përmbarues dhe vendimet, mjetet dhe objekti i përmbarimit, bazat juridike për caktimin e përmbarimit, veprimet e organit përmbarues.

Përfitues të  këtij trajnim janë:  Gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës, Apelit, të nivelit themelor të divizionit civil, bashkëpunëtorët profesional dhe përmbaruesit privat.

Prapa