04-07-2018

Trafikimi me qenie njerëzore

Më 5-6 korrik 2018, Akademia e Drejtësisë  organizon trajnimin me temë “Trafikimi me qenie njerëzore”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Kuptimi dhe elementet e trafikimit të qenieve njerëzore, veprat penale të ndërlidhura më trafikimin e qenieve njerëzore, të drejtat e viktimave të trafikuara gjatë procedurës penale, mbrojtja dhe asistimi i viktimave të trafikimit, përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes arterëve kyç, kompensimi i viktimave të trafikimit.

Përfitues të  këtij trajnimi janë:  Gjyqtarët dhe prokurorët e shkallës së parë dhe shkallës së dytë.

Prapa