13-09-2018

Etikë Profesionale

Etikë Profesionale

Më  13.09.2018 në kuadër të programit fillestar për gjyqtarët e sapo emëruar  po  zhvillohet trajnimi moduli “Shkathtësitë personale dhe  ndërdisiplinare” nën moduli: “Etikë Profesionale”.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa