13-09-2018

E Drejta e Bashkimit Evropian

E Drejta e Bashkimit Evropian

Më 13 dhe 14 Shtator 2018, në kuadër të trajnimeve teorike për gjyqtarët e sapo emëruar janë duke u realizuar 2 sesione nga Moduli: “Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar” nën-modulin: “E drejta e Bashkimit Evropian”.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa