13-09-2018

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore familjare

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore familjare

Më  13-14 shtator 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNICEF është duke realizuar trajnimin me temë “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore familjare”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen: Parimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit vendor dhe ndërkombëtarë, kriteret që merr për bazë gjykata në rastet e besimit të fëmijëve, parimet për përcaktimin e alimentacionit, roli aktiv që duhet të ketë gjykata ne këto çështje/kontestësi dhe rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve në çështjet civile-procedura.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët e Gjykatave Themelore-Divizioni Civil nga të gjitha regjionet.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

 

 

Prapa