10-10-2018

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Më datë 10 dhe 11 Tetor 2018, në Akademinë e Drejtësisë në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar, janë duke u realizuar 2 sesione trajnuese nga Moduli “Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare”, nën moduli: “Arsyetimi i vendimeve gjyqësore”.

Temat që do të trajtohen janë: Arsyetimi i akteve të hartuara, ngritja e kapaciteteve në hartimin dhe shkrimin ligjor, struktura e akteve, metodat e arsyetimit ligjor etj.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa