10-10-2018

Menaxhimi i Rasteve

Menaxhimi i Rasteve

Më datë 10 dhe 11 Tetor 2018, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të trajnimeve Fillestare, janë duke u zhvilluar 2 sesione trajnuese nga Moduli: “Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare”, nën moduli: “Menaxhimi i Rasteve”.

Temat që do të trajtohen jane: Menaxhimi i rasteve, parimet themelore të menaxhimit të rasteve, teknikat kryesore të menaxhimit të rasteve, etj.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa