10-10-2018

Siguria e gazetarëve dhe veprat penale kundër gazetarëve

Siguria e gazetarëve dhe veprat penale kundër gazetarëve

Më 10 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me JUFREX janë duke realizuar  trajnimin me temë “Siguria e gazetarëve dhe veprat penale kundër gazetarëve ”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen: Hyrje në konceptin e lirisë së shprehjes, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Gjykata Evropianë për të Drejtat e Njeriut, testi tre-hapësh i GjEDNj-së interesi publik; Siguria e gazetarëve A është gazetari person zyrtar, veprat penale kundër gazetareve; Korniza ligjore dhe institucionale në rregullimin e privatësisë gjatë raportimit në media, konteksti në Kosovë, të drejtat dhe përgjegjësitë e gazetarëve.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarë, prokurorë dhe bashkëpunëtorë profesional nga Niveli Themelor.  

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa