31-10-2018

Etika profesionale

Etika profesionale

Më 31 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë është duke realizuar trajnimin me temë “Etika profesionale”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen:  raste hipotetike, duke identifikuar sjelljet e pahijshme dhe njëkohësisht duke zbërthyer dispozitat e Kodit të Etikës për Gjyqtarë veçanërisht të komunikimit midis një pale dhe gjyqtarit.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët nga Regjioni i Mitrovicës.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

 

 

 

Prapa