02-11-2018

Etika profesionale

Etika profesionale

Më 2 nëntor 2018, Akademia e Drejtësisë është duke realizuar trajnimin me temë “Etika profesionale”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen:  raste hipotetike, duke identifikuar sjelljet e pahijshme dhe njëkohësisht duke zbërthyer dispozitat e Kodit të Etikës për Gjyqtar veçanërisht të komunikimit midis një pale dhe gjyqtarit.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët nga Regjioni i Prishtinës.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa