05-11-2018

Shqyrtimi fillestar, i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

Shqyrtimi fillestar, i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

Më 05.11.2018, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit të trajnimeve fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VII), është duke e zhvilluar trajnimin teorik nga moduli: “Kodi i Procedurës Penale”, nën moduli: “Shqyrtimi fillestar, i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor”.

Temat që do të trajtohen janë: Shqyrtimi fillestar dhe i dytë, afatet e caktimit të shqyrtimit fillestar pas pranimit të aktakuzës, dhe shqyrtimit të dytë, veprimet e kryetarit të trupit gjykues apo gjyqtarit të vetëm gjykues, rrjedha e shqyrtimit fillestar dhe të dytë etj.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa