27-11-2018

Shmangia nga ndjekja penale

Shmangia nga ndjekja penale

Më datë 27.11.2018, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VII), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli:  “Kodi i procedures Penale”, nën moduli: “Shmangia nga ndjekja penale”.

Temat që po trajtohen janë: Shmangia nga ndjekja penale sipas kodit të procedurës penale të Kosovës, pezullimi i procedurës sipas KPPK-së, pushimi i procedurës sipas KPPK-së, koha e fillimit të hetimeve etj.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa