30-11-2018

Procedura Kontestimore – Pjesa e dytë

Procedura Kontestimore – Pjesa e dytë

Më datë 30.11.2018, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VI), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli: “E drejta civile, administrative dhe ekonimike”, nën moduli:”Procedura Kontestimore – pjesa e dytë”.

Temat që po diskutohen janë: 1) Shpenzimet e procedures kontestimore; 2) Lirimi nga pagimi i shpenzimeve të procedures kontestimore; 3) Ndërprerja e procedurës kontestimore; 4) Pushimi i procedurës kontestimore etj.

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa