30-11-2018

Procedura Jo Kontestimore

Procedura Jo Kontestimore

Më datë 30.11.2018, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VI), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli: “E drejta civile, administrative dhe ekonimike”, nën moduli:”Procedura Jo Kontestimore (sesioni II)”.

Temat që do të diskutohen janë: a) Shpallja e zhdukjes së një personi; 2) Shpallja e vdekjes së një personi; 3) Procedura e të provuarit të vdekjes së një personi; 4) Ushtrime praktike.

Përfitues të trajnimit janë gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VI).

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

 

Prapa