08-01-2019

Organizimi i sistemit gjyqësor në Kosovë

Organizimi i sistemit gjyqësor në Kosovë

Më datë 08.01.2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për prokurorët sapo emëruar (gjenerata VII), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli: “Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar”, nën moduli: “Organizimi i sistemit gjyqësor në Kosovë”.

Temat që do të diskutohen janë: Baza ligjore e sistemit gjyqësor në Kosovë;  Mandati i Këshillit gjyqësor; përbërja e Këshillit; Imuniteti; Llojet e gjykatave në Kosovë; Komisioni diciplinor; Pushimi i mandatit etj.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa