11-01-2019

Kodi Penal – Pjesa e përgjithshme

Kodi Penal – Pjesa e përgjithshme

Më datë 11.01.2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët sapo emëruar (gjenerata VI), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli: “Kodi penal”, nën moduli: “Kodi penal – pjesa e përgjithshme”.

Temat që po diskutohen janë: a) Kundërligjshmëria; b) Shkalla e rrezikshmërisë; c) Raporti në mes kundërligjshmërisë dhe rrezikshmërisë; d) Shkaqet të cilat e përjashtojnë rrezikshmërinë; e) Shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së posaçme; f) Pëlqimi i të dëmtuarit etj.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VI).

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa