28-03-2019

E drejta Civile

E drejta Civile

Më datë 28 dhe 29 Mars 2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VII), do të zhvillohen dy (2) sesione trajnuese nga moduli: “E drejta civile, administrative dhe ekonimike” nën moduli: “E drejta Civile”.

Temat që do të diskutohen janë: Punët juridike të njëanshme, punët juridike të dyanshme, veprimet e palejueshme, deliktet, pasurimi i pa bazë, mbrojtja e të drejtave, efektet e punëve juridike me pavlefshmëri absolute dhe punëve juridike me pa vlefshmëri relative, cedimi, asignacioni, punët juridike nule, shkaqet për pavlefshmërinë e punëve juridike etj.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII) 2019-2020.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa