28-03-2019

Kontrolli dhe Konfiskimi

Kontrolli dhe Konfiskimi

Më datë 28 dhe 29 Mars 2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VI), do të zhvillohen dy (2) sesione nga moduli: “Kodi i procedurës penale”, nën moduli: “Ekspertiza dhe Analiza”.

Do të diskutohen çështjet lidhur me: Hapat për marrjen e pasurisë të fituar me vepër penale, gjurmimi, mjetet për identifikim të përdorura nga hetuesi dhe prokurori, ngrirja, mënyrat e sekuestrimit gjatë kontrollit, konfiskimi, kushtet për konfiskim sipas kompetencave të zgjeruara etj.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VI) 2017-2018.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa