30-05-2019

E drejta e Detyrimeve

E drejta e Detyrimeve

Më datë 30 dhe 31 Maj 2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të Programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata VII), do të zhvillohen dy (2) sesione nga moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike, nën moduli: “E drejta e Detyrimeve”.

Temat që do të trajtohen janë: Nocioni dhe burimet e të drejtës së detyrimeve, klasifikimi i detyrimeve dhe vetit e tyre, vetit e detyrimeve, kontratat e detyrimeve, parimet e të drejtës kontraktore, kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për lidhjen e kontratës etj.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa