26-09-2019

Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare-Etika profesonale

Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare-Etika profesonale

Më 26 Shtator 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), është duke organizuar trajnimin nga moduli: “Shkathsitë personale dhe ndërdisiplinare”, nën moduli:Etika profesionale”.

Temat të cilat po trajtohen janë: Kodi i Etikës për gjyqtarë, Pavarësia, Paanshmëria, Barazia, Integriteti, Profesionalizimi dhe përgjegjësia në punë dhe Konfidencialiteti dhe raportet me publikun dhe mediat.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa