29-11-2019

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Më  29 nëntor 2019, Akademia e Drejtësisë në të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), është duke organizuar trajnimin nga moduli: “Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare”, konkretisht nën moduli: Arsyetimi i vendimive gjyqsore”.

Temat  të cilat po trajtohen janë: Specifikimi se cilat nga faktet e tilla janë vërtetuar, dhe arsyet përse janë vërtetuar ato fakte, dispozitat e së drejtës materiale të cilat janë zbatuar në nxjerrjen e aktgjykimit, dhe deklarimi për pretendimet e palëve lidhur me bazën juridike të kontestit, si dhe propozimet dhe kundërshtimet e tyre për të cilat gjykata nuk ka arsyetuar vendimet e nxjerra më parë në procedurë.

 Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa