29-11-2019

Menaxhimi i rasteve

Menaxhimi i rasteve

Më  29 Nëntor 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), është duke organizuar trajnimin nga moduli: “Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare”, nën moduli: Menaxhimi i rasteve”.

Temat të cilat po trajtohen janë: Kontrollimi i shtyrjeve, udhëheqësi dhe masat e performancës së gjykatës, kontrollimi i shtyrjeve, masat e performancës së gjykatës dhe mjetet themelore për menaxhimin e rasteve.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa