02-12-2019

Kodi i Procedurës Penale - Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit

Kodi i Procedurës Penale - Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit

Më  02 dhe 03 Dhjetor 2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të trajnimeve fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VIII), do të zhvillohen dy (2) sesione trajnuese nga nën moduli: “Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit”.

Temat  të cilat po trajtohen janë: Shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, kushtet ligjore për autorizimin e masës, kontrolli dërgesave postare dhe dërgim i kontrolluar i dërgesave postare, kohëzgjatja e urdhrit dhe dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare.

Përfitues të trajnimit janë: Prokurorët e sapoemëruar (gjenerata e VIII), 2019-2020.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa