13-02-2020

Kontrolli dhe konfiskimi

Kontrolli dhe konfiskimi

Më 13 Shkurt 2020, Akademia e Drejtësisë në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), po zhvillohet një (1) sesione trajnues nga: nën moduli: “Kontrolli dhe konfiskimi”.

Temat të cilat po trajtohen janë: Hapat për marrjen e pasurisë së përfituar me vepër penale, mjetet për identifikim të përdorura nga hetuesi dhe prokurori, mënyrat e sekuestrimit gjatë kontrollit dhe konfiskimi sipas kompetencave të zgjeruara.

Përfitues të trajnimit janë Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

Prapa