13-02-2020

Risitë në Ligjin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme

Risitë në Ligjin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme

Më 13 Shkurt 2020, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar trajnimin e radhës me temë: “Risitë në Ligjin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme”.

Në këtë trajnim janë duke u trajtuar: Juridiksioni i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, Parashtruesit dhe palët kundërshtare në Dhomën e Posaçme, Përbërja dhe organizimi i gjykatës me ligjin e ri të DHPGJS-së.

Përfitues në këtë trajnim janë: Gjyqtarë nga Dhoma e Posaçme, gjyqtarët e Gjykatave Themelore (divizioni Civil), Bashkëpunëtorë profesional dhe zyrtarë ligjor.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa