13-02-2020

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë

Më  13  Shkurt 2020, në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), po zhvillohet një (1) sesion trajnues nga nën moduli: “Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë”.

Temat të cilat po trajtohen janë: Ndalimi i të pandehurit për t’iu afruar vendit të caktuar dhe arresti shtëpiak diversioni dhe paraburgimi.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

Prapa