06-03-2020

Sistemi gjyqësor dhe prokurorial, struktura dhe kompetencat

Sistemi gjyqësor dhe prokurorial, struktura dhe kompetencat

Më 06 Mars 2020, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit të Aktiviteteve tjera është duke  realizuar trajnimin me temë “Sistemi gjyqësor dhe prokurorial, struktura dhe kompetencat”.

Në këtë trajnim janë duke u diskutuar: Korniza ligjore e sistemit gjyqësor – prokurorial, Organizimi i sistemit gjyqësor – prokurorial, Kompetencat e sistemit gjyqësor – prokurorial.

Përfitues të këtij trajnimi janë: zyrtarë ligjor, referent administrativ dhe zyrtarët për komunikim me mediat dhe publikun.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa