09-03-2020

Moduli Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar– KEDNJ

Moduli Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar– KEDNJ

Më 09  Mars 2020, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VIII), po  zhvillohet një (1) sesion trajnues nga nën moduli: “KEDNJ”.

Temat  të cilat  po  trajtohen  janë: Neni 6 .2 dhe  6.3 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, koha adekuate dhe lehtësitë e nevojshme për përgatitjen e mbrojtjes, rast: Lauz kundër Austrisë dhe rasti: Artico kundër Italisë.

Përfitues të trajnimit janë: Prokurorët e sapoemëruar (gjenerata e VIII), 2019-2020.

Prapa