12-03-2020

Shqyrtimi fillestar i dytë dhe shyqrtimi gjyqësorë

Shqyrtimi fillestar i dytë dhe shyqrtimi gjyqësorë

Më  12 dhe 13 Mars 2020, në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), po zhvillohen dy (2) sesione trajnues nga nën moduli: “Shqyrtimi fillestar i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor”.

Temat të cilat po trajtohen janë: Shqyrtimi gjyqësorë, parakushtet për mbajtjen e shyqrtimit gjyqësorë, shtyrja, ndërprerja dhe koha e përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë, procesverbali i shyrtimit gjyqësorë dhe fillimi i shyrtimit gjyqësorë dhe deklarimi i të akuzuarit.

Përfitues të trajnimit janë Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

Prapa