20-05-2020

Moduli - “Kodi i Procedurës Penale”- I pandehuri në Procedurën Penale

 Moduli - “Kodi i Procedurës Penale”- I pandehuri në Procedurën Penale

Më 20 Maj 2020, në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestarë, po zhvillohet nje (1) sesion trajnues nga nën moduli: “I pandehuri në procedurën penale”, me trajnuesen znj.Tonka Berisha-Gjyqtare në Gjykaten e Apelit.

Temat e trajtuara në këtë sesion janë: I pandehuri gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe e drejta për ushtrimin e mjeteve juridike.

Trajnimi po zhvillohet në formë virtuale, gjyqtarët e sapoemëruar kishin mundësin e bashkëbisedimit dhe parashtruan pyetje rreth temave të cilat po trajtohen.

Pjesëmarrës në trajnim janë 37 gjyqtarë të sapoemëruar të gjeneratës së  VII 2019-2020, ku shtatë prej tyre janë të komunitetit serb. 

Prapa