19-11-2020

Integriteti dhe sjelljet etike

Integriteti dhe sjelljet etike

Më 19 nëntor 2020, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke e  realizuar trajnimin përmes platformës Zoom me temë “Integriteti dhe sjelljet etike”.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim janë: z. Ramadan Gashi, Trajnues i përhershëm në Akademinë e Drejtësisë.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me  Kodin e i mirësjelljes (“Kodi”), të cilat zbatohen për mbarë personelin si  synim të promovojnë sjelljen etike, themelimin e standardeve të integritetit moral dhe vijave udhëzuese për sjellje të duhur.

Metodologjia e zbatuar ishte e karakterit të kombinuar, me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Stafi administrativ nga Gjykatat dhe Prokuroritë.

Prapa