19-11-2020

III“Angazhimi i fëmijëve në forma të rënda të punës dhe punë të detyruara”

III“Angazhimi i fëmijëve në forma të rënda të punës dhe punë të detyruara”

Më 19 nëntor 2020, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me ILO - Organizata Ndërkombëtare e Punës, është duke e  realizuar punëtorin përmes platformës Zoom me temë “Angazhimi i fëmijëve në forma të rënda të punës dhe punë të detyruara”.

Trajnues i angazhuar në këtë punëtori është:   z. Bedri Bahtiri, Profesor në Universitetin e Prishtinës.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me diskutim rreth angazhimit të fëmijëve në format e rënda të punës apo në punë te detyruar, ku edhe ne Konventën për të Drejtat e Njeriut sipas Kushtetutës së Kosovës e ndalon punën e cila është pa dëshire ose e detyrueshëm.

Metodologjia e zbatuar ishte e karakterit të kombinuar, me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët dhe prokurorët nga Departamenti për të mitur.

Prapa