23-12-2020

Të drejtat e njeriut dhe garancitë juridike dhe procedurale për mbrojtjen e tyre, Garancitë juridike dhe procedurale kundër diskriminimit në Kosovë

Të drejtat e njeriut dhe garancitë juridike dhe procedurale për mbrojtjen e tyre, Garancitë juridike dhe procedurale kundër diskriminimit në Kosovë

Më 23-24 dhjetor 2020, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme në bashkëpunim me UNDP është duke e  realizuar trajnimin përmes platformës Zoom me temë “Të drejtat e njeriut dhe garancitë juridike dhe procedurale për mbrojtjen e tyre  si dhe Garancitë juridike dhe procedurale kundër diskriminimit në Kosovë  ”. 

Trajnues të angazhuar për ketë trajnim ishte z. Prof. dr. Visar Morina, Profesor në Fakultetin Juridik të UP-së, Trajner

Qëllimi i këtij sesioni trajnues ishte ngritja e njohurive të pjesëmarrësve rreth Të drejtave të njeriut dhe garancitë juridike dhe procedurale për mbrojtjen e tyre si dhe Garancitë juridike dhe procedurale kundër diskriminimit në Kosovë.

Metodologjia e trajnimit është bazuar në diskutime interaktive duke shtjelluar edhe në raste të ndryshme nga praktika.

Përfitues të këtij trajnimi ishin: bashkëpunëtorë profesional  nga gjykatat dhe prokuroritë si dhe praktikant hulumtues të cilet punojnë në gjykata dhe prokurori.

Prapa