29-04-2021

Program i Specializuar Krimi i Organizuar dhe Korrupsioni – Sesioni I

 Program i Specializuar  Krimi i Organizuar dhe Korrupsioni – Sesioni I

Më 29-30 Prill 2021 Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnimeve të Vazhdueshme është duke realizuar trajnimin përmes platformës Zoom me temë Program i Specializuar  “Krimi i Organizuar dhe Korrupsioni – Sesioni I”.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim janë z. Bashkim Hyseni, gjyqtar në Gjykatën e Apelit

z. Valon Kurtaj, gjyqtar në Departamentin Special në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve rreth Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Përfitues të këtij trajnimi janë gjyqtar nga Gjykata e Apelit, gjyqtar dhe prokuror nga niveli Themelor nga gjitha regjionet e Kosovës.

Prapa